s

Aardappel

Ingrediƫnten, Groenten
Maak kennis met de smaakmakers uit de West-Zeeuws-Vlaamse polder!
 
DE AARDAPPEL

 
Na rijst, tarwe en mais is de aardappel wereldwijd het belangrijkste voedselgewas. Het knolgewas is afkomstig uit Zuid-Amerika en naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. Sinds de zestiende eeuw is de aardappel in veel Europese landen een van de basisvoedingsmiddelen. In Nederland en België wordt hij gezien als maaltijddrager. In andere landen telt hij juist mee als groentesoort. De aardappel is een cultuurgewas en hoort net als de tomaat, paprika en tabak tot de nachtschadefamilie. De plant groeit voornamelijk ondergronds. In de ondergrondse knollen wordt een energievoorraad in de vorm van zetmeel aangelegd. Dit wordt door de plant opgeslagen in voor ons  eetbare stengelknollen, die net als de plant zelf aardappelen of aardappels worden genoemd. 
 
Teelt en seizoen
Aardappelen worden volop geteeld in Nederland, met name in Zeeland, Flevoland en Noord-Brabant.
Nieuwe aardappels zijn de eerste aardappels van het land in het voorjaar. Ze hebben een fijne smaak en een hele dunne schil. Je kunt ze lekker eten in hun schilletje! De nieuwe aardappels liggen in juni in de schappen en zijn slechts korte tijd verkrijgbaar. In de normale teelt wordt de aardappel gepoot in april en geoogst in september en oktober. Ze worden daarna direct opgeslagen en zijn daardoor jaarrond verkrijgbaar.
 
Soorten
Er zijn wereldwijd ongeveer 4000 aardappelrassen. Hiervan worden zo’n 200 rassen in België en Nederland geteeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rassen met vastkokende aardappels (vastkokers). Zij behouden bij het koken hun stevigheid. En rassen met kruimige of bloemige aardappels (droogkokers).  Deze zijn daardoor het meest geschikt om te pureren. Aardappelen die bij langer koken helemaal uit elkaar vallen, worden afkokers genoemd. De belangrijkste en bekendste soorten zijn:
Vastkokende aardappelen: Nicola, Accent, Ditta, Inova, Stroma, Monalisa, Opperdoezer-ronde.
Vrij vastkokend: Bildtstar, Redstar, Platina, Oscar.
Kruimig: Bintje, Frieslander, Gloria, Maritiema, Platina, Santé, Turbo.
Zeer kruimig: Agria, Santana, Eigenheimer, Irene, Doré.
 
Culinair
De aardappel is erg veelzijdig, wederom een echte allrounder van eigen bodem!. Elk aardappelras heeft zijn eigen smaak, kenmerken en kent meerdere toepassingen. Het ene ras is geschikt om als friet te verwerken, een ander ras is weer beter om te pureren. Wat de verwerking ook is, gebakken, soep, gepoft, wedges, gekookt, in ganzenvet konfijten, salade, crème, soufflé, chips of espuma, er is een aardappelsoort voor!

In Nederland tel je aardappels niet mee als groenten. Voor ons is deze veel gegeten knol een belangrijke bron van koolhydraten. De aardappel is zetmeelrijk, bevat vezels en net zoals vele andere groenten veel vitamines en mineralen, zoals vitamine B6, vitamine C en kalium. Dat is mooi meegenomen!
 
Bewaren
Kijk bij aankoop of de aardappels een stevige, mooie, heldere gele (of rode) huid hebben. Ze zijn minder goed als ze slap zijn, zuur ruiken, uitlopers, beschadigingen en groene of blauwe plekken hebben. Je kunt aardappels na aankoop het beste op een koele, donkere en droge plek bewaren.
 
Leuk weetje!
In Nederland eten we per persoon gemiddeld wel 81 kilogram aardappels per jaar.
 
Bronnen: Wikipedia, Voedingscentrum, Culi Advies
 
Lernen Sie die Aromen der Polder von West-Zeeuws-Vlaanderen kennen!
 
DIE KARTOFFEL 

 
Nach Reis, Weizen und Mais ist die Kartoffel weltweit die wichtigste Nahrungspflanze. Die Knollenpflanze stammt ursprünglich aus Südamerika und wurde von spanischen Entdeckern nach Europa gebracht. Seit dem 16. Jahrhundert ist die Kartoffel in vielen europäischen Ländern ein Grundnahrungsmittel. In den Niederlanden und Belgien gilt er als Lebensmittel. In anderen Ländern gilt er als Gemüse. Die Kartoffel ist eine Kulturpflanze und gehört wie die Tomate, der Paprika und der Tabak zu den Nachtschattengewächsen. Die Pflanze wächst hauptsächlich unterirdisch. In den unterirdischen Knollen wird eine Energiereserve in Form von Stärke angelegt. Dieses wird von der Pflanze in essbaren Stängelknollen gespeichert, die wie die Pflanze selbst Kartoffeln genannt werden. 
 
Kultivierung und Saison
In den Niederlanden werden Kartoffeln in großem Umfang angebaut, insbesondere in Zeeland, Flevoland und Nordbrabant.
Frühkartoffeln sind die ersten Kartoffeln, die im Frühjahr aus dem Boden kommen. Sie haben einen feinen Geschmack und eine sehr dünne Haut. Man kann sie mit der Haut essen! Die neuen Kartoffeln kommen im Juni in die Regale und sind nur für kurze Zeit erhältlich. Im normalen Anbau werden die Kartoffeln im April gepflanzt und im September und Oktober geerntet. Sie werden dann sofort gelagert und sind somit das ganze Jahr über verfügbar.
 
Arten von
Weltweit gibt es etwa 4000 Kartoffelsorten. Davon werden etwa 200 Sorten in Belgien und den Niederlanden angebaut. Es wird zwischen Sorten mit festkochenden Kartoffeln unterschieden. Sie behalten ihre Festigkeit, wenn sie gekocht werden. Und Sorten mit mehligen Kartoffeln (Trockenkocher).  Sie eignen sich daher am besten zum Einmaischen. Kartoffeln, die bei längerem Kochen vollständig zerfallen, werden als "Kartoffelpüree" bezeichnet. Die wichtigsten und bekanntesten Arten sind 
Festkochende Kartoffeln: Nicola, Accent, Ditta, Inova, Stroma, Monalisa, Opperdoezer rund.
Ziemlich feste Kartoffeln: Bildtstar, Redstar, Platina, Oscar.
Mehlig: Bintje, Frieslander, Gloria, Maritiema, Platina, Santé, Turbo.
Sehr mehlig: Agria, Santana, Eigenheimer, Irene, Doré.
 
Kulinarisches
Die Kartoffel ist sehr vielseitig, wieder einmal ein wahres Multitalent unseres eigenen Bodens! Jede Kartoffelsorte hat ihren eigenen Geschmack, ihre eigenen Eigenschaften und vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Eine Sorte eignet sich für die Verarbeitung zu Chips, eine andere Sorte ist besser zum Pürieren geeignet. Ob gebraten, als Suppe, gebraten, in Stücke geschnitten, gekocht, in Gänseschmalz eingelegt, als Salat, Sahne, Soufflé, Chips oder Espuma, es gibt für alles eine passende Kartoffelsorte!

In den Niederlanden werden Kartoffeln nicht zu den Gemüsesorten gezählt. Für uns ist diese viel gegessene Knolle eine wichtige Kohlenhydratquelle. Kartoffeln sind reich an Stärke, enthalten Ballaststoffe und, wie viele andere Gemüsesorten, viele Vitamine und Mineralstoffe, wie Vitamin B6, Vitamin C und Kalium. Das ist eine gute Sache!
 
Lagerung
Achten Sie beim Kauf darauf, ob sie eine feste, schöne, klare gelbe (oder rote) Haut haben. Sie sind nicht so gut, wenn sie schlaff sind, sauer riechen, Triebe, Schäden und grüne oder blaue Flecken haben. Kartoffeln sollten nach dem Kauf am besten an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden.
 
Lustige Tatsache!
In den Niederlanden werden durchschnittlich 81 Kilogramm Kartoffeln pro Person und Jahr verzehrt.
 
Découvrez les saveurs du polder de West-Zeeuws-Vlaanderen !
 
LA POMME DE TERRE

 
Après le riz, le blé et le maïs, la pomme de terre est la culture alimentaire la plus importante au monde. Cette plante tubéreuse est originaire d'Amérique du Sud et a été introduite en Europe par les explorateurs espagnols. Depuis le XVIe siècle, la pomme de terre est un aliment de base dans de nombreux pays européens. Aux Pays-Bas et en Belgique, il est considéré comme un ticket repas. Dans d'autres pays, il est considéré comme un légume. La pomme de terre est une plante cultivée et appartient à la famille des morelles, tout comme les tomates, les poivrons et le tabac. La plante pousse principalement sous terre. Dans les tubercules souterrains, une réserve d'énergie est constituée sous forme d'amidon. Celle-ci est stockée par la plante dans des cormes de tige comestibles, qui sont appelés pommes de terre comme la plante elle-même. 
 
Culture et saison
Les pommes de terre sont cultivées en abondance aux Pays-Bas, notamment en Zélande, dans le Flevoland et dans le Brabant septentrional.
Les pommes de terre nouvelles sont les premières pommes de terre de la terre au printemps. Ils ont un goût fin et une peau très fine. Vous pouvez les manger dans leur peau ! Les pommes de terre nouvelles arrivent sur les étals en juin et ne sont disponibles que pour une courte période. En culture normale, les pommes de terre sont plantées en avril et récoltées en septembre et octobre. Ils sont ensuite immédiatement stockés et sont donc disponibles toute l'année.
 
Types de
Il existe environ 4000 variétés de pommes de terre dans le monde. Parmi celles-ci, environ 200 variétés sont cultivées en Belgique et aux Pays-Bas. On distingue les variétés dont les pommes de terre à bouillir sont fermes. Ils conservent leur fermeté lorsqu'ils sont bouillis. Et des variétés avec des pommes de terre farineuses (cuisinières sèches).  Ces derniers sont donc les plus adaptés au brassage. Les pommes de terre qui se désagrègent complètement lorsqu'elles sont bouillies plus longtemps sont appelées pommes de terre à bouillir. Les types les plus importants et les plus connus sont 
Les pommes de terre cireuses : Nicola, Accent, Ditta, Inova, Stroma, Monalisa, Opperdoezer round.
Des pommes de terre assez fermes : Bildtstar, Redstar, Platina, Oscar.
Floury : Bintje, Frieslander, Gloria, Maritiema, Platina, Santé, Turbo.
Très farineux : Agria, Santana, Eigenheimer, Irene, Doré.
 
Culinaire
La pomme de terre est très polyvalente, c'est une fois de plus une véritable machine à tout faire de notre propre sol ! Chaque variété de pomme de terre a son propre goût, ses caractéristiques et ses multiples applications. Une variété convient à la transformation en copeaux, une autre est meilleure pour le broyage. Quelle que soit l'application, frite, soupe, rôtie, en quartiers, bouillie, conservée dans la graisse d'oie, en salade, en crème, en soufflé, en chips ou en espuma, il existe une variété de pommes de terre pour cela !
Aux Pays-Bas, les pommes de terre ne sont pas considérées comme des légumes. Pour nous, ce tubercule très consommé est une source importante d'hydrates de carbone. Les pommes de terre sont riches en amidon, contiennent des fibres et, comme beaucoup d'autres légumes, de nombreuses vitamines et minéraux, tels que la vitamine B6, la vitamine C et le potassium. C'est une bonne chose !
 
Stockage
Lorsque vous les achetez, vérifiez s'ils ont une peau jaune (ou rouge) ferme, belle et claire. Ils ne sont pas aussi bons s'ils sont mous, s'ils sentent mauvais, s'ils présentent des germes, des dommages et des taches vertes ou bleues. Il est préférable de conserver les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et sec après leur achat.
 
Un fait amusant!
Aux Pays-Bas, nous mangeons en moyenne 81 kilogrammes de pommes de terre par personne et par an.
 
Get to know the flavours of the West-Zeeuws-Vlaanderen polder!
 
THE POTATO

 
After rice, wheat and maize, the potato is the most important food crop worldwide. The tuberous plant originated in South America and was brought to Europe by Spanish explorers. Since the 16th century, the potato has been a staple food in many European countries. In the Netherlands and Belgium, it is seen as a meal ticket. In other countries, it counts as a vegetable. The potato is a cultivated plant and belongs to the nightshade family, just like tomatoes, peppers and tobacco. The plant grows mainly underground. In the underground tubers, an energy reserve is built up in the form of starch. This is stored by the plant in edible stem corms, which are called potatoes like the plant itself. 
 
Cultivation and season
Potatoes are grown in abundance in the Netherlands, particularly in Zeeland, Flevoland and North Brabant.
New potatoes are the first potatoes from the land in spring. They have a fine taste and a very thin skin. You can eat them in their skin! New potatoes arrive on the shelves in June and are only available for a short time. In normal cultivation the potatoes are planted in April and harvested in September and October. They are then immediately stored and are therefore available all year round.
 
Types of
Worldwide there are about 4000 potato varieties. Of these, around 200 varieties are grown in Belgium and the Netherlands. A distinction is made between varieties with firm boiling potatoes. They retain their firmness when boiled. And varieties with floury potatoes (dry cookers).  These are therefore most suitable for mashing. Potatoes that fall apart completely when boiled for longer are called boil-off potatoes. The most important and best-known types are 
Steady cooking potatoes: Nicola, Accent, Ditta, Inova, Stroma, Monalisa, Opperdoezer round.
Fairly firm potatoes: Bildtstar, Redstar, Platina, Oscar.
Floury: Bintje, Frieslander, Gloria, Maritiema, Platina, Santé, Turbo.
Very floury: Agria, Santana, Eigenheimer, Irene, Doré.
 
Culinary
The potato is very versatile, once again a true all-rounder of our own soil! Each potato variety has its own taste, characteristics and multiple applications. One variety is suitable for processing into chips, another variety is better for mashing. Whatever the application, fried, soup, roasted, wedged, boiled, preserved in goose fat, salad, cream, soufflé, crisps or espuma, there is a potato variety for it!
In the Netherlands, potatoes are not counted as vegetables. For us, this much eaten tuber is an important source of carbohydrates. Potatoes are rich in starch, contain fibres and, like many other vegetables, many vitamins and minerals, such as vitamin B6, vitamin C and potassium. That's a good thing!
 
Storage
When you buy them, check whether they have a firm, nice, clear yellow (or red) skin. They are not as good if they are limp, smell sour, have sprouts, damage and green or blue spots. It is best to store potatoes in a cool, dark and dry place after purchase.
 
Fun fact!
In the Netherlands, we eat an average of 81 kilograms of potatoes per person per year.