s

Peren

Ingrediƫnten, Ingrediƫnten, Fruit
Maak kennis met de smaakmakers uit de West-Zeeuws-Vlaamse polder!
 
DE PEER

Net zoals appels zijn peren pitvruchten. In de lijst van de meest gegeten soorten fruit staat de peer op de derde plaats. Grofweg zijn ze in twee categorieën te verdelen: handperen en stoofperen. De naam geeft eigenlijk het verschil al aan. De eerste soort heeft sappig vruchtvlees en is heerlijk om uit de hand te eten. De tweede soort is harder en droger en is pas echt lekker als hij gestoofd is. De meeste peren die je hier in Nederland kunt kopen komen uit eigen land en zijn van topkwaliteit. Het Nederlandse klimaat leent zich uitstekend voor de teelt van peren! 
 
Teelt en seizoen
De perenboom bloeit met prachtige bloesems en afhankelijk van het ras, van half april tot begin mei. Vruchtjes groeien uit een bevruchte bloem, meestal eerst met de dikke kant naar boven. Door het toenemende gewicht van de vrucht kantelt deze geleidelijk aan naar onderen. Vanaf september tot en met maart worden de peren geoogst. 
 
Soorten 
De handpeer heeft over het algemeen een groene kleur met soms een rode blos aan de zonzijde. De schil is zacht en eenvoudig te verwijderen. Het vruchtvlees is sappig en zacht. Een van de bekendste soorten is de conferencepeer. Qua uiterlijk is hij lang en stevig met een stugge schil en lichtgroen tot bruin van kleur. De smaak is zachtzoet en sappig. Onrijp is de vrucht groen, knapperig en fris. De anjou is groot en sappig en lichtzoet van smaak. De doyenne du comice is een dikke, sappige soort met een friszoete smaak en zalig aroma. Ook de thriomphe de vienne is een grote, sappige en zoete handpeer met korrelig zacht vruchtvlees. Hij is een uitstekende vervanger voor de conference of doyenne du comice.
 
Stoofperen zijn ook groen, maar een stuk harder en droger dan de handpeer. Je kunt ze dan ook niet rauw eten. De bekendste is de kleine en donkerbruine gieser wildeman. Deze rood-kokende stoofpeer is samen met saint remyhet meest gebruikte stoofperen-ras. 
 
Culinair
Met een peer kun je alle kanten op! Een heerlijke tussendoortje uit de hand.  Maar ook een echte friszoete smaakmaker in salades. Net als appels laten peren zich goed verwerken tot compotes. En daar blijft het niet bij. Maak eens perenmoes of bak een perentaart. Zoek je een licht fruitig dessert? Verwerk peren eens in een sorbet, karamelliseer of pocheer ze. Je weet niet wat je proeft! 
 
Kopen en bewaren
Let er bij de aankoop van peren op dat ze stevig aanvoelen en geen bruine vlekken hebben. Testen of de vrucht rijp genoeg is? Dan geeft hij bij een lichte vingerdruk mee bij de steel. Is het vruchtvlees op de plek erg zacht, dan is hij overrijp en meer geschikt voor een andere bereiding. Peren bewaar je het best koel en donker. Na aankoop blijven ze ongeveer drie tot zeven dagen goed. Wist je dat je peren beter niet in een schaal met bananen, appels of perziken kunt leggen? Deze vruchten zorgen ervoor dat de peren sneller rijpen. Bewaren in de koelkast kan ook, daar blijven ze minstens twee tot drie weken goed.
 
Leuk weetje!
Wist je dat een ‘toffe peer’ niets te maken heeft met de vrucht? De uitdrukking komt uit het Mokums (Amsterdams). Deze taal kent veel woorden die uit het Jiddisch (Joodse taal) en uit het Bargoens (dieventaal) komen. De uitdrukking “toffe peer” is een samenstelling van twee van zulke woorden. Het Jiddische woord tof betekent goed, fijn. Het Bargoense woord peer betekent kerel, vent. 
 
Bron: Veggipedia, Wikipedia, Culi Advies


Lernen Sie die Aromen der Polder von West-Zeeuws-Vlaanderen kennen!

DIE BIRNE

Genau wie Äpfel gehören Birnen zum Kernobst. Birnen sind das am dritthäufigsten gegessene Obst. Sie lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Kochbirnen und Bratbirnen. Der Name zeigt bereits den Unterschied. Die erste Art hat ein saftiges Fruchtfleisch und schmeckt köstlich, wenn sie aus der Hand gegessen wird. Die zweite Art ist härter und trockener und schmeckt nur, wenn sie gedünstet wird. Die meisten Birnen, die Sie hier in den Niederlanden kaufen können, stammen aus ihrem eigenen Land und sind von bester Qualität. Das niederländische Klima ist ideal für den Anbau von Birnen! 
 
Kultivierung und Saison
Der Birnbaum blüht wunderschön und je nach Sorte von Mitte April bis Anfang Mai. Die Frucht wächst aus einer befruchteten Blüte, meist zuerst mit der dicken Seite nach oben. Durch das zunehmende Gewicht der Frucht kippt sie allmählich nach unten. Birnen werden von September bis März geerntet. 
 
Arten von 
Die Handbirne hat in der Regel eine grüne Farbe mit manchmal einer roten Färbung auf der Sonnenseite. Die Haut ist weich und lässt sich leicht schälen. Das Fruchtfleisch ist saftig und weich. Eine der bekanntesten Sorten ist die Konferenzbirne. Sie ist lang und fest, hat eine steife Schale und eine hellgrüne bis braune Farbe. Der Geschmack ist leicht süß und saftig. Unreif ist die Frucht grün, knackig und frisch. Die Anjou ist groß und saftig und hat einen leicht süßen Geschmack. Die Doyenne du comice ist eine dicke, saftige Sorte mit einem frisch-süßen Geschmack und einem herrlichen Aroma. Der Thriomphe de vienne ist ebenfalls ein großer, saftiger und süßer Handapfel mit körnigem, weichem Fruchtfleisch. Sie ist ein ausgezeichneter Ersatz für die Konferenz oder die Doyenne du Comice.
 
Schmorbirnen sind ebenfalls grün, aber viel härter und trockener als die Handbirne. Man kann sie nicht roh essen. Am bekanntesten ist der kleine, dunkelbraune Gieser Wildmann. Diese rotkochende Schmorbirne ist zusammen mit der Saint Remy die am häufigsten verwendete Schmorbirnensorte. 
 
Kulinarisches
Mit einer Birne kann man alles machen! Ein leckerer Snack.  Aber auch ein echter frischer und süßer Geschmacksverstärker in Salaten. Genau wie Äpfel können auch Birnen zu Kompott verarbeitet werden. Und das ist noch nicht alles. Versuchen Sie, Birnenpüree zu machen oder einen Birnenkuchen zu backen. Sie suchen nach einem leichten, fruchtigen Dessert? Versuchen Sie, Birnen für ein Sorbet zu verwenden, sie zu karamellisieren oder zu pochieren. Sie werden nie wissen, was Sie schmecken werden! 
 
Einkaufen und Lagern
Achten Sie beim Kauf von Birnen darauf, dass sie sich fest anfühlen und keine braunen Stellen aufweisen. Möchten Sie testen, ob die Früchte reif genug sind? Ist dies der Fall, gibt er nach, wenn Sie leicht auf den Stiel drücken. Wenn das Fruchtfleisch an dieser Stelle sehr weich ist, ist es überreif und eignet sich besser für eine andere Zubereitung. Birnen werden am besten kühl und dunkel gelagert. Nach dem Kauf bleiben sie etwa drei bis sieben Tage frisch. Wussten Sie, dass man Birnen nicht zusammen mit Bananen, Äpfeln oder Pfirsichen in eine Schüssel geben sollte? Diese Früchte lassen die Birnen schneller reifen. Sie können sie auch im Kühlschrank aufbewahren, wo sie mindestens zwei bis drei Wochen haltbar sind.
 
Lustige Tatsache!
Wussten Sie, dass eine "Toffeebirne" nichts mit der Frucht zu tun hat? Der Ausdruck stammt aus der Mokum-Sprache (Amsterdam). Diese Sprache hat viele Wörter, die aus dem Jiddischen (jüdische Sprache) und dem Barock (Sprache der Diebe) stammen. Der Ausdruck "toffe peer" ist eine Kombination aus zwei solchen Wörtern. Das jiddische Wort tof bedeutet gut, fein. Das bargoenische Wort pear bedeutet Kerl.
 
Découvrez les saveurs du polder de West-Zeeuws-Vlaanderen !
 
LA POIRE

Tout comme les pommes, les poires sont des fruits à pépins. Les poires sont le troisième fruit le plus consommé. Elles peuvent être grossièrement divisées en deux catégories : les poires à cuire et les poires à cuire. Le nom montre déjà la différence. Le premier type a une chair juteuse et est délicieux lorsqu'il est mangé à la main. La deuxième sorte est plus dure et plus sèche et n'est vraiment savoureuse que si elle est cuite à l'étouffée. La plupart des poires que vous pouvez acheter ici aux Pays-Bas proviennent de leur propre pays et sont de qualité supérieure. Le climat néerlandais est parfait pour la culture des poires ! 
 
Culture et saison
Le poirier fleurit magnifiquement et, selon la variété, de mi-avril à début mai. Le fruit pousse à partir d'une fleur fécondée, généralement d'abord avec le côté épais vers le haut. En raison du poids croissant du fruit, il s'incline progressivement vers le bas. Les poires sont récoltées de septembre à mars. 
 
Types de 
La poire de main a généralement une couleur verte avec parfois une touche de rouge sur le côté ensoleillé. La peau est douce et facile à peler. La chair est juteuse et douce. L'une des variétés les plus connues est la poire de conférence. En apparence, il est long et ferme avec une peau rigide et une couleur vert clair à brun. Le goût est légèrement sucré et juteux. Non mûrs, les fruits sont verts, croquants et frais. L'anjou est gros et juteux et a un goût légèrement sucré. La doyenne du comice est une variété épaisse et juteuse au goût frais et sucré et à l'arôme délicieux. La thriomphe de vienne est également une grosse pomme de main, juteuse et sucrée, à la chair granuleuse et tendre. Elle constitue un excellent substitut à la Conférence ou à la Doyenne du Comice.
 
Les poires à ragoût sont également vertes, mais beaucoup plus dures et sèches que la poire à main. Vous ne pouvez pas les manger crus. Le plus connu est le gieser wildeman, petit et brun foncé. Cette poire à ragoût à chair rouge est, avec la saint remy, la variété de poire à ragoût la plus utilisée. 
 
Culinaire
On peut tout faire avec une poire ! Une délicieuse collation.  Mais aussi un véritable exhausteur de goût frais et sucré dans les salades. Tout comme les pommes, les poires peuvent être transformées en compotes. Et ce n'est pas tout. Essayez de préparer une purée de poires ou de faire une tarte aux poires. Vous cherchez un dessert léger et fruité ? Essayez d'utiliser les poires dans un sorbet, de les caraméliser ou de les pocher. Vous ne saurez jamais ce que vous goûtez ! 
 
Acheter et stocker
Lorsque vous achetez des poires, assurez-vous qu'elles sont fermes au toucher et qu'elles ne présentent pas de taches brunes. Vous voulez tester si le fruit est assez mûr ? Si c'est le cas, il cédera lorsque vous appuierez légèrement sur la tige. Si la chair est très molle dans cette zone, elle est alors trop mûre et convient mieux à une autre préparation. Les poires doivent être conservées au frais et à l'abri de la lumière. Après l'achat, ils restent frais pendant environ trois à sept jours. Saviez-vous qu'il est préférable de ne pas mettre de poires dans un plat avec des bananes, des pommes ou des pêches ? Ces fruits font mûrir les poires plus rapidement. Vous pouvez également les stocker dans le réfrigérateur, où ils se conserveront pendant au moins deux à trois semaines.
 
Un fait amusant !
Saviez-vous qu'une "poire à caramel" n'a rien à voir avec le fruit ? L'expression vient de la langue Mokum (Amsterdam). Cette langue comporte de nombreux mots qui proviennent du yiddish (langue juive) et du baroque (langue des voleurs). L'expression "toffe peer" est une combinaison de deux de ces mots. Le mot yiddish tof signifie bon, bien. Le mot bargoenese "pear" signifie "mec", "gars".


Get to know the flavours of the West-Zeeuws-Vlaanderen polder!
 
THe PEAR

Just like apples, pears are pome fruits. Pears are the third most commonly eaten fruit. They can be roughly divided into two categories: cooking pears and cooking pears. The name already shows the difference. The first type has a juicy flesh and is delicious when eaten out of hand. The second type is harder and drier and is only really tasty if it is stewed. Most pears you can buy here in the Netherlands come from their own country and are of top quality. The Dutch climate is perfect for growing pears! 
 
Cultivation and season
The pear tree blossoms beautifully and, depending on the variety, from mid-April to the beginning of May. Fruit grows from a fertilised flower, usually first with the thick side upwards. Due to the increasing weight of the fruit, it gradually tilts downwards. Pears are harvested from September to March. 
 
Types of 
The hand pear generally has a green colour with sometimes a red blush on the sunny side. The skin is soft and easy to peel. The flesh is juicy and soft. One of the best-known varieties is the conference pear. In appearance it is long and firm with a stiff skin and light green to brown in colour. The taste is mildly sweet and juicy. Unripe, the fruit is green, crisp and fresh. The anjou is large and juicy and has a slightly sweet taste. The doyenne du comice is a thick, juicy variety with a fresh-sweet taste and delightful aroma. The thriomphe de vienne is also a large, juicy and sweet hand apple with granular soft flesh. It is an excellent substitute for the Conference or Doyenne du Comice.
 
Stewing pears are also green, but a lot harder and drier than the hand pear. You cannot eat them raw. The best known is the small and dark brown gieser wildeman. This red-boiling stewing pear is, together with Saint Remy, the most used stewing pear variety. 
 
Culinary
You can do anything with a pear! A delicious snack.  But also a real fresh and sweet taste-enhancer in salads. Just like apples, pears can be made into compotes. And that is not all. Try making pear puree or baking a pear tart. Looking for a light, fruity dessert? Try using pears in a sorbet, caramelising them or poaching them. You will never know what you are tasting! 
 
Buying and storing
When buying pears, make sure they are firm to the touch and do not have any brown spots. Want to test whether the fruit is ripe enough? If so, it will give way when you press lightly on the stem. If the flesh is very soft in the area, then it is overripe and more suitable for another preparation. Pears are best kept cool and dark. After purchase they stay fresh for about three to seven days. Did you know that pears should not be placed in a dish with bananas, apples or peaches? These fruits cause the pears to ripen faster. You can also store them in the fridge, where they will keep for at least two to three weeks.
 
Fun fact!
Did you know that a 'toffe pear' has nothing to do with the fruit? The expression comes from the Mokum language (Amsterdam). This language has many words that come from Yiddish (Jewish language) and Baroque (language of thieves). The expression "toffe peer" is a combination of two such words. The Yiddish word tof means good, fine. The Bargoenese word pear means guy, guy.