s

Noordzeevis

Ingrediënten, Ingrediënten, Vis
Maak kennis met de smaakmakers uit de West-Zeeuws-Vlaamse polder!
 
Noordzeevis uit Nederland
 
Vis uit de Noordzee is een echt streekproduct, want West-Zeeuws-Vlaanderen grenst aan de zee! De vis wordt door Nederlandse vissers gevangen en in Nederland aangeland en verwerkt. Een korte keten van zee naar bord en dus hartstikke lokaal. Goed voor de ondernemer en goed voor het milieu!
 
Noordzee
De Noordzee is in vergelijking met andere wereldzeeën vrij ondiep. Op sommige plekken maar 20 meter. Dat lijkt heel veel, maar voor een zee is dat zeker niet zo. De Middellandse zee is op sommige plekken wel vijf kilometer diep! Vanwege het ondiepe water in de Noordzee, kan het zonlicht goed in het water schijnen. Hierdoor groeit er veel plankton in het water. Plankton zijn hele kleine beestjes, die op hun beurt weer gegeten worden door veel (kleine) vissen, maar ook voor walvissen is het een belangrijke voedingsbron. Kleinere vissen worden opgegeten door grotere roofvissen en zo ontstaat de voedselketen van vissen. Omdat er zoveel verschillende vissoorten in de Noordzee zwemmen, is deze zee van groot belang voor vissers. Er wordt onder andere schol, tong, schar, garnalen en griet gevangen. De Zeeuwse Delta is bijzonder geschikt voor de vangst en kweek van allerlei schelp en schaaldieren. In en rond de Oosterschelde en de Grevelingen worden veel mossels, platte- en wilde oesters, kreukels, kokkels, scheermessen en Oosterscheldekreeft gevangen. Ook worden er zeewieren en zeegroenten gekweekt.
 
Seizoen
Net zoals groente en fruit is ook vis op zijn best in het juiste seizoen. De vis is dan verser en lekkerder.  Daarnaast is eten volgens het seizoen duurzaam en voordelig! Kijk op de viskalender wanneer welke vis te verkrijgen is. 
 
Soorten
Veel voorkomende en culinair gebruikte schelp- en schaaldieren uit de Noordzee en andere Zeeuwse wateren zijn onder andere: scheermessen, Oosterscheldekreeften, Noordzee krabben, kokkels, langoustines, mossels, grijze garnalen en oesters. In dezelfde wateren zijn onder meer de volgende vissen te vangen: pijlinktvis, rode mul, kabeljauw, poon, schar, tongschar, schol, rog, wijting, zeeduivel, tong, tarbot, makreel, griet, zeebaars en schelvis.
 
Culinair
Er zijn diverse methoden om zeevruchten en vis te bereiden. Bakken, in de oven, stoven, grillen, op de barbecue, stomen of pocheren, het kan allemaal. Niet iedere soort is geschikt voor elke bereiding, dus kijk goed wat je met welke soort kunt doen. 
 
Bewaren
Vis, schaal- en schelpdieren koop je het best vers. Daarna moet je ze gekoeld bewaren. Neem en koeltas mee bij het boodschappen doen. Eenmaal thuis bewaar je de aankopen onderin de koelkast, dat is de koudste plek. Verpak de vis in vershoudfolie of laat hem in de originele winkelverpakking. Zorg dat er geen vocht van de vis in aanraking komt met andere voedingsmiddelen. Hou ook de temperatuur van de koelkast in de gaten, deze mag voor het bewaren van vis niet hoger staat dan maximaal vier graden Celsius. Verse vis en zeevruchten kunnen maximaal één à twee dagen in de koelkast bewaard worden. Gerookte en gebakken vis zijn twee dagen houdbaar. Let bij voorverpakte producten goed op de houdbaarheidsdatum. De 'TGT' of 'te gebruiken tot'-datum mag je niet overschrijden. 
 
Leuk weetje!
Vroeger waren vis, schaal- en schelpdieren een belangrijke voedingsbron voor mensen die het financieel niet breed hadden. Zelfs kreeft stond begin vorige eeuw bekend als ‘armeluiskost’. 
 
Bronnen: Nederlands Visbureau, Wikipedia, Voedingscentrum, Culi Advies
 
Rencontrez les faiseurs de goût du polder West-Zeeuws-Vlaanderen !
 
Poisson de la mer du Nord des Pays-Bas
 
Le poisson de la mer du Nord est un véritable produit régional, car la région West-Zeeuws-Vlaanderen est bordée par la mer ! Le poisson est pêché par des pêcheurs néerlandais et débarqué et transformé aux Pays-Bas. Il s'agit d'une chaîne courte de la mer à l'assiette et donc extrêmement locale. C'est bon pour l'entrepreneur et bon pour l'environnement !
 
Mer du Nord
Comparée aux autres mers du monde, la mer du Nord est assez peu profonde. A certains endroits, seulement 20 mètres. Cela semble beaucoup, mais ce n'est certainement pas cela pour une mer. La mer Méditerranée a une profondeur de cinq kilomètres à certains endroits ! En raison de la faible profondeur des eaux de la mer du Nord, la lumière du soleil peut pénétrer dans l'eau. De ce fait, beaucoup de plancton se développe dans l'eau. Le plancton est constitué de très petits animaux, qui sont à leur tour mangés par de nombreux (petits) poissons, mais il constitue également une source de nourriture importante pour les baleines. Les plus petits poissons sont mangés par les plus gros poissons prédateurs, ce qui crée la chaîne alimentaire des poissons. Parce qu'il y a tant de types de poissons différents qui nagent dans la mer du Nord, cette mer est très importante pour les pêcheurs. La plie, la sole, la limande, la crevette et la barbue, entre autres, sont pêchées ici. Le delta de la Zélande est particulièrement propice à la capture et à l'élevage de toutes sortes de coquillages. De nombreuses moules, huîtres plates et sauvages, coques, couteaux et langoustes de l'Escaut oriental sont pêchées dans et autour des lacs de l'Escaut oriental et de Grevelingen. On y cultive également des algues et des légumes de mer.
 
Saison
Tout comme les fruits et les légumes, le poisson est à son meilleur à la bonne saison. Le poisson est alors plus frais et plus savoureux.  En outre, manger en fonction de la saison est durable et économique ! Consultez le calendrier des poissons pour savoir quand un poisson est disponible.
 
Types de
Les coquillages courants et culinaires de la mer du Nord et des autres eaux zélandaises comprennent les couteaux, les homards de l'Escaut oriental, les crabes de la mer du Nord, les coques, les langoustines, les moules, les crevettes grises et les huîtres. Les poissons suivants peuvent être pêchés dans les mêmes eaux : calmar, rouget, cabillaud, grondin, limande, limande sole, plie, raie, merlan, baudroie, sole, turbot, maquereau, barbue, bar et églefin.
 
Culinaire
Il existe différentes méthodes de préparation des fruits de mer et du poisson. Cuisson au four, cuisson à l'étouffée, grillades, barbecue, cuisson à la vapeur ou pochage, tout est possible. Toutes les espèces ne se prêtent pas à tous les types de préparation. Vérifiez donc ce que vous pouvez faire avec chaque espèce. 
 
Stocker
Il est préférable d'acheter du poisson et des crustacés frais. Ensuite, il faut les garder au frais. Emportez un sac isotherme lors de vos achats. Une fois à la maison, stockez vos achats dans le bas du réfrigérateur, qui est l'endroit le plus froid. Emballez le poisson dans du film alimentaire ou laissez-le dans l'emballage d'origine du magasin. Veillez à ce que l'humidité du poisson n'entre pas en contact avec les autres aliments. Surveillez également la température du réfrigérateur ; elle ne doit pas dépasser quatre degrés Celsius lorsque vous conservez du poisson. Le poisson et les fruits de mer frais se conservent au maximum un à deux jours dans le réfrigérateur. Le poisson fumé et frit peut être conservé pendant deux jours. Pour les produits préemballés, faites attention à la date limite de consommation. La date limite de consommation (TGT) ne doit pas être dépassée. 
 
Un fait amusant !
Dans le passé, les poissons, les coquillages et les crustacés constituaient une source importante de nourriture pour les personnes qui n'étaient pas bien loties financièrement. Même le homard était connu comme "la nourriture du pauvre" au début du siècle dernier. Meet the tastemakers from the West-Zeeuws-Vlaanderen polder!
 
 
 
 
Treffen Sie die Geschmacksmacher aus dem Polder West-Zeeuws-Vlaanderen!
 
Nordseefisch aus den Niederlanden
 
Fisch aus der Nordsee ist ein echtes regionales Produkt, denn West-Zeeuws-Vlaanderen grenzt an das Meer! Der Fisch wird von niederländischen Fischern gefangen und in den Niederlanden angelandet und verarbeitet. Dies ist eine kurze Kette vom Meer bis zum Teller und daher sehr lokal. Gut für den Unternehmer und gut für die Umwelt!
 
Nordsee
Im Vergleich zu anderen Meeren der Welt ist die Nordsee recht flach. An manchen Stellen sind es nur 20 Meter. Das scheint viel zu sein, aber für ein Meer ist es das sicher nicht. Das Mittelmeer ist an manchen Stellen fünf Kilometer tief! Aufgrund der geringen Wassertiefe in der Nordsee kann das Sonnenlicht gut ins Wasser scheinen. Aus diesem Grund wächst im Wasser viel Plankton. Plankton besteht aus sehr kleinen Tieren, die wiederum von vielen (kleinen) Fischen gefressen werden, aber auch für Wale ist es eine wichtige Nahrungsquelle. Kleinere Fische werden von größeren Raubfischen gefressen, und so entsteht die Nahrungskette der Fische. Da in der Nordsee so viele verschiedene Fischarten schwimmen, ist dieses Meer für die Fischer sehr wichtig. Hier werden unter anderem Scholle, Seezunge, Kliesche, Garnelen und Glattbutt gefangen. Das Zeeland-Delta eignet sich besonders gut für den Fang und die Zucht aller Arten von Schalentieren. In und um die Seen Oosterschelde und Grevelingen werden viele Miesmuscheln, flache und wilde Austern, Herzmuscheln, Schwertmuscheln und Ostschelde-Hummer gefangen. Auch Algen und Meeresgemüse werden dort angebaut.
 
Saison
Genau wie Obst und Gemüse schmeckt auch Fisch am besten zur richtigen Jahreszeit. Der Fisch ist dann frischer und schmackhafter.  Außerdem ist es nachhaltig und wirtschaftlich, sich nach der Saison zu ernähren! Im Fischkalender können Sie nachsehen, wann welcher Fisch verfügbar ist. 
 
Arten von
Zu den gängigen und kulinarischen Muscheln aus der Nordsee und anderen seeländischen Gewässern gehören Schwertmuscheln, Osterschelde-Hummer, Nordseekrabben, Herzmuscheln, Langusten, Miesmuscheln, graue Garnelen und Austern. In denselben Gewässern können folgende Fische gefangen werden: Tintenfisch, Meerbarbe, Kabeljau, Knurrhahn, Kliescheibe, Seezunge, Scholle, Rochen, Wittling, Seeteufel, Seezunge, Steinbutt, Makrele, Glattbutt, Seebarsch und Schellfisch.
 
Kulinarisch
Es gibt verschiedene Arten der Zubereitung von Meeresfrüchten und Fisch. Backen, Braten, Schmoren, Grillen, Dämpfen oder Pochieren, alles ist möglich. Nicht jede Art eignet sich für jede Art der Zubereitung, also prüfen Sie, was Sie mit welcher Art machen können. 
 
Lagern
Fisch und Schalentiere werden am besten frisch gekauft. Dann muss man sie kühl halten. Nehmen Sie beim Einkaufen eine Kühltasche mit. Wenn Sie zu Hause sind, lagern Sie Ihre Einkäufe ganz unten im Kühlschrank, wo es am kältesten ist. Wickeln Sie den Fisch in Frischhaltefolie ein oder lassen Sie ihn in der Originalverpackung des Geschäfts. Achten Sie darauf, dass die Feuchtigkeit des Fisches nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt. Achten Sie auch auf die Temperatur des Kühlschranks; sie sollte bei der Lagerung von Fisch vier Grad Celsius nicht überschreiten. Frischer Fisch und Meeresfrüchte sind im Kühlschrank höchstens ein bis zwei Tage haltbar. Geräucherter und gebratener Fisch ist zwei Tage lang haltbar. Achten Sie bei abgepackten Produkten auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das "TGT"- oder "Verfallsdatum" sollte nicht überschritten werden. 
 
Lustige Tatsache!
In der Vergangenheit waren Fisch, Schalen- und Krustentiere eine wichtige Nahrungsquelle für Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt waren. Sogar Hummer war zu Beginn des letzten Jahrhunderts als "Arme-Leute-Essen" bekannt. 
 
 
 
 
North Sea fish from the Netherlands
 
Fish from the North Sea is a true regional product, because West-Zeeuws-Vlaanderen borders the sea! The fish is caught by Dutch fishermen and landed and processed in the Netherlands. This is a short chain from sea to plate and therefore extremely local. Good for the entrepreneur and good for the environment!
 
North Sea
Compared to other seas in the world, the North Sea is quite shallow. In some places only 20 metres. That seems a lot, but it is certainly not that for a sea. The Mediterranean Sea is five kilometres deep in some places! Because of the shallow water in the North Sea, the sunlight can shine well into the water. Because of this, a lot of plankton grows in the water. Plankton is very small animals, which in turn are eaten by many (small) fish, but it is also an important food source for whales. Smaller fish are eaten by larger predatory fish and this creates the food chain of fish. Because there are so many different types of fish swimming in the North Sea, this sea is very important for fishermen. Plaice, sole, dab, shrimp and brill, among others, are caught here. The Zeeland Delta is particularly suitable for catching and farming all kinds of shellfish. Many mussels, flat and wild oysters, cockles, razor clams and Eastern Scheldt lobster are caught in and around the Oosterschelde and Grevelingen lakes. Seaweeds and sea vegetables are also cultivated there.
 
Season
Just like fruit and vegetables, fish is at its best in the right season. The fish is fresher and tastier then.  In addition, eating according to the season is sustainable and economical! Check the fish calendar to see when which fish is available. 
 
Types of
Common and culinary shellfish from the North Sea and other Zeeland waters include razor clams, Eastern Scheldt lobsters, North Sea crabs, cockles, langoustines, mussels, grey shrimp and oysters. The following fish can be caught in the same waters: squid, red mullet, cod, gurnard, dab, lemon sole, plaice, skate, whiting, anglerfish, sole, turbot, mackerel, brill, sea bass and haddock.
 
Culinary
There are various methods of preparing seafood and fish. Baking, baking, stewing, grilling, on the barbecue, steaming or poaching, it is all possible. Not every species is suitable for every kind of preparation, so check what you can do with which species. 
 
Storing
Fish and shellfish are best bought fresh. Then you have to keep them cool. Take a cool bag with you when shopping. Once at home, store your purchases at the bottom of the fridge, which is the coldest place. Wrap the fish in cling film or leave it in the original shop packaging. Make sure that no moisture from the fish comes into contact with other food. Also keep an eye on the temperature of the fridge; it should not exceed four degrees Celsius when storing fish. Fresh fish and seafood can be kept for a maximum of one to two days in the fridge. Smoked and fried fish can be kept for two days. For pre-packed products, pay close attention to the use-by date. The 'TGT' or 'use by' date should not be exceeded. 
 
Fun fact!
In the past, fish, shellfish and crustaceans were an important source of nutrition for people who were not well off financially. Even lobster was known as "poor man's food" at the beginning of the last century.