s

Appels

Ingrediƫnten, Fruit
Maak kennis met de smaakmakers uit de West-Zeeuws-Vlaamse polder!

APPELS

Nederlandse appels, heerlijk om zo in te bijten! Maar je kunt er nog zo veel meer mee doen. Koken bijvoorbeeld. Duik eens de keuken in met het lekkers uit de boomgaard. Met zoveel verschillende smaken zijn de mogelijkheden eindeloos. Van knapperig en zuur tot zacht en zoet, er is er altijd wel een die je weet te verleiden. Net als de peer behoort de appel tot de pitvruchten. Het appelzuur zorgt voor de kenmerkende friszure smaak. 
 
Teelt en seizoen 
Het klimaat in Nederland is zeer geschikt voor de teelt van appels. Veel fruit komt uit Zeeland, maar ook in de Betuwe (Gelderland), Utrecht, Flevoland en Noord-Holland worden veel appels (en peren) geteeld. Van de ongeveer 300 miljoen kilo aan appels die jaarlijks in Nederland wordt geoogst, is de bestemd voor de export. De oogst vindt plaats in de late zomer en herfst. Telers slaan hun oogst op in koelhuizen, de zogenaamde ULO-koelhuizen (Ultra Low Oxygen). In deze koelhuizen wordt bijna alle aanwezige zuurstof verwijderd. Hierdoor wordt de ‘ademhaling’ van de appel nagenoeg stil gelegd. Dankzij dit proces zijn de vruchten lang houdbaar en bijna het hele jaar rond te koop. 
 
Soorten
De drie populairste appels in Nederland zijn de elstar, goudreinet en jonagold. De Nederlandse elstar is van september tot en met juni verkrijgbaar. Een geelgroene, stevige appel met een rode blos en een zoetzure smaak. De goudreinet is van november tot en met mei verkrijgbaar. Een stevige, zure appel met een vaak wat doffe gele en rode kleur. De appel is vanwege zijn droge en wat ruwe schil niet zo populair als handappel. Wel is hij door het behoud van structuur en smaak bij het koken, uitermate geschikt als ingrediënt voor appeltaart of appelmoes. De jonagold is van oktober tot en met juni verkrijgbaar. Een stevige appel met een zoete en zure smaak, geelgroen van kleur met een rode blos. In België is dit de meest gegeten appel en ook in Nederland is hij erg populair. De naam jonagold is een combinatie van de rassen golden delicious en jonathan.
 
Andere soorten die in onze streek te vinden zijn: cox (orange pippin), golden delicious, delcorf, alkmene, wellant, rubens, junami en kanzi.
 
Culinair
Appels zijn enorm veelzijdig. Natuurlijk kun je hem lekker uit de hand eten. Maar ook in de salade staat de vrucht zijn mannetje. En wat te denken van verwerking in gebak zoals appeltaart of -cake? Ook gestoofd, gepocheerd, gekarameliseerd of ingekookt tot stroop is hij niet te versmaden. Een liefhebber van appelmoes? Maak dan eens een verse compote of puree. Ook in je glas mag de appel niet ontbreken. Appelsap is bij iedereen bekend, maar probeer eens cider of voor een stevige ‘appelkick’ een calvados. Allemaal dranken op basis van appel.  
 
Maar let bij verwerking goed op: elke appel heeft zijn eigen kenmerken en smaak. Niet iedere appel is bijvoorbeeld geschikt om te bakken of rauw te eten. 
 
Bewaren
Koop stevige appels en niet meer dan je op korte termijn gaat eten. Ze zijn toch altijd verkrijgbaar! Je bewaart appels het best op een koele plek. In de koelkast blijven ze tot wel 4 weken goed.
 
Leuk weetje!
De appel is in Nederland de meest gegeten vrucht. Gemiddeld eten we er per persoon per jaar zo’n tien kilo van weg. Vanwege de vele soorten en smaken is er altijd wel eentje waar je geen nee tegen kunt zeggen! 
 
Bron: Veggipedia, Wikipedia, Culi Advies
 
Lernen Sie die Aromen der Polder von West-Zeeuws-Vlaanderen kennen!
 
APFELN

Holländische Äpfel, lecker zum Reinbeißen! Aber man kann so viel mehr mit ihnen machen. Zum Beispiel beim Kochen. Tauchen Sie ein in die Küche mit den Köstlichkeiten aus dem Obstgarten. Bei so vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen sind die Möglichkeiten endlos. Von knusprig und sauer bis hin zu weich und süß, es gibt immer etwas, das Sie verführen wird. Genau wie Birnen gehören auch Äpfel zum Kernobst. Die Apfelsäure verleiht ihm seinen charakteristischen frisch-säuerlichen Geschmack. 
 
Kultivierung und Saison 
Das Klima in den Niederlanden ist für den Anbau von Äpfeln sehr gut geeignet. Ein Großteil der Früchte stammt aus Zeeland, aber auch in der Betuwe (Gelderland), in Utrecht, Flevoland und Nordholland werden Äpfel (und Birnen) angebaut. Von den rund 300 Millionen Kilo Äpfeln, die jährlich in den Niederlanden geerntet werden, ist der Großteil für den Export bestimmt. Die Ernte findet im Spätsommer und Herbst statt. Die Erzeuger lagern ihre Ernte in Kühlhäusern, den so genannten ULO-Kühlhäusern (Ultra Low Oxygen). In diesen Kühlhäusern wird fast der gesamte Sauerstoff entfernt. Das hat zur Folge, dass die "Atmung" des Apfels praktisch zum Erliegen kommt. Dank dieses Verfahrens sind die Früchte lange haltbar und können fast das ganze Jahr über gekauft werden. 
 
Arten von
Die drei beliebtesten Äpfel in den Niederlanden sind Elstar, Goldreinet und Jonagold. Der niederländische Elstar ist von September bis Juni verfügbar. Ein gelbgrüner, fester Apfel mit roter Färbung und süß-säuerlichem Geschmack. Das Goldreinet ist von November bis Ende Mai verfügbar. Ein fester, säuerlicher Apfel, der oft eine stumpfgelbe und rote Farbe hat. Wegen seiner trockenen und etwas rauen Haut ist er als Handapfel nicht sehr beliebt. Da er jedoch beim Kochen seine Struktur und seinen Geschmack beibehält, eignet er sich hervorragend als Zutat für Apfelkuchen oder Apfelmus. Das Jonagold ist von Oktober bis Juni erhältlich. Ein fester, süß-säuerlich schmeckender Apfel von gelb-grüner Farbe mit rotem Schimmer. In Belgien ist er der meistgegessene Apfel und auch in den Niederlanden ist er sehr beliebt. Der Name jonagold ist eine Kombination aus den Sorten golden delicious und jonathan. 
 
Weitere in unserer Region vorkommende Sorten sind: Cox (orange pippin), Golden Delicious, Delcorf, Alkmene, Wellant, Rubens, Junami und Kanzi.
 
Kulinarisches
Äpfel sind äußerst vielseitig. Natürlich kann man sie auch aus der Hand essen. Aber auch in Salaten macht die Frucht eine gute Figur. Und wie sieht es mit der Verwendung in Kuchen aus, z. B. in Apfelkuchen oder Apfeltorte? Er schmeckt auch gedünstet, pochiert, karamellisiert oder zu Sirup eingekocht. Ein Fan von Apfelmus? Dann machen Sie ein frisches Kompott oder Püree. Der Apfel sollte auch in Ihrem Glas sein. Apfelsaft kennt jeder, aber probieren Sie doch einmal Apfelwein oder, für einen kräftigen Apfelkick", Calvados. Dies sind alles Getränke auf Apfelbasis.  
 
Aber Vorsicht: Jeder Apfel hat seine eigenen Eigenschaften und seinen eigenen Geschmack. Nicht jeder Apfel ist zum Beispiel zum Backen oder zum Rohverzehr geeignet. 
 
Lagerung
Kaufen Sie solide Äpfel und nicht mehr, als Sie kurzfristig verbrauchen werden. Sie sind sowieso immer verfügbar! Äpfel werden am besten an einem kühlen Ort gelagert. Im Kühlschrank sind sie bis zu 4 Wochen haltbar.
 
Lustige Tatsache!
Äpfel sind das am häufigsten gegessene Obst in den Niederlanden. Im Durchschnitt essen wir etwa zehn Kilo pro Person und Jahr. Aufgrund der vielen Sorten und Geschmacksrichtungen gibt es immer eine, zu der man nicht nein sagen kann! 
 
Découvrez les saveurs du polder de West-Zeeuws-Vlaanderen !
 
POMMES

Des pommes hollandaises, délicieuses à croquer ! Mais vous pouvez faire tellement plus avec eux. La cuisine, par exemple. Plongez dans la cuisine avec les délices du verger. Avec autant de saveurs différentes, les possibilités sont infinies. Du croquant et de l'acide au doux et au sucré, il y en a toujours un qui vous séduira. Tout comme les poires, les pommes sont des fruits à pépins. L'acide malique lui donne son goût aigre-frais caractéristique. 
 
Culture et saison 
Le climat des Pays-Bas est très propice à la culture des pommes. La plupart des fruits proviennent de Zélande, mais les pommes (et les poires) sont également cultivées dans la Betuwe (Gueldre), à Utrecht, dans le Flevoland et en Hollande du Nord. Sur les quelque 300 millions de kilos de pommes récoltées chaque année aux Pays-Bas, la majeure partie est destinée à l'exportation. La récolte a lieu à la fin de l'été et en automne. Les producteurs stockent leur récolte dans des chambres froides, dites ULO (Ultra Low Oxygen). Dans ces chambres froides, presque tout l'oxygène est éliminé. En conséquence, la "respiration" de la pomme est pratiquement interrompue. Grâce à ce procédé, le fruit se conserve longtemps et peut être acheté presque toute l'année. 
 
Types de pommes
Les trois pommes les plus populaires aux Pays-Bas sont l'Elstar, la Goldreinet et la Jonagold. L'Elstar néerlandais est disponible de septembre à juin. Une pomme jaune-vert, ferme, avec un reflet rouge et un goût aigre-doux. Le Goldreinet est disponible de novembre à fin mai. Une pomme ferme et aigre, souvent de couleur jaune et rouge terne. En raison de sa peau sèche et quelque peu rugueuse, elle n'est pas très populaire comme pomme à main. Cependant, comme elle conserve sa structure et sa saveur à la cuisson, elle convient parfaitement comme ingrédient pour la tarte aux pommes ou la compote de pommes. Le jonagold est disponible d'octobre à juin. Il s'agit d'une pomme ferme au goût aigre-doux, de couleur jaune-vert avec un reflet rouge. En Belgique, c'est la pomme la plus consommée et elle est également très populaire aux Pays-Bas. Le nom jonagold est une combinaison des variétés golden delicious et jonathan. 
 
Les autres variétés que l'on trouve dans notre région sont : cox (pippin orange), golden delicious, delcorf, alkmene, wellant, rubens, junami et kanzi.
 
Culinaire
Les pommes sont extrêmement polyvalentes. Bien sûr, vous pouvez les manger à la main. Mais le fruit peut également être utilisé en salade. Et que dire de leur utilisation dans des pâtisseries telles que la tarte aux pommes ou le gâteau aux pommes ? Il est également délicieux en ragoût, poché, caramélisé ou réduit en sirop. Vous aimez la compote de pommes ? Faites ensuite une compote ou une purée fraîche. La pomme doit aussi être dans votre verre. Tout le monde connaît le jus de pomme, mais essayez le cidre ou, pour un fort "coup de pomme", le calvados. Ce sont toutes des boissons à base de pommes.  
 
Mais attention : chaque pomme a ses propres caractéristiques et son propre goût. Toutes les pommes ne sont pas adaptées à la cuisson ou à la consommation crue, par exemple. 
 
Stockage
Achetez des pommes solides et pas plus que ce que vous allez consommer à court terme. Ils sont toujours disponibles de toute façon ! Les pommes se conservent mieux dans un endroit frais. Ils se conservent jusqu'à 4 semaines au réfrigérateur.
 
Un fait amusant!
La pomme est le fruit le plus consommé aux Pays-Bas. En moyenne, nous mangeons environ dix kilos par personne et par an. En raison des nombreuses variétés et saveurs, il y en a toujours une que vous ne pouvez pas refuser!  


Get to know the flavours of the West-Zeeuws-Vlaanderen polder!
 
APPLES

Dutch apples, delicious to bite into! But you can do so much more with them. Cooking, for example. Dive into the kitchen with the delicacies from the orchard. With so many different flavours, the possibilities are endless. From crunchy and sour to soft and sweet, there is always one that will seduce you. Like pears, apples are pome fruits. The malic acid gives it its characteristic fresh-sour taste. 
 
Cultivation and season 
The climate in the Netherlands is very suitable for growing apples. Much of the fruit comes from Zeeland, but apples (and pears) are also grown in the Betuwe (Gelderland), Utrecht, Flevoland and North Holland. Of the approximately 300 million kilos of apples harvested annually in the Netherlands, the bulk is destined for export. The harvest takes place in late summer and autumn. Growers store their harvest in cold stores, the so-called ULO (Ultra Low Oxygen) cold stores. In these cold stores, almost all oxygen is removed. As a result, the 'breathing' of the apple is virtually stopped. Thanks to this process, the fruit has a long shelf life and can be bought almost all year round. 
 
Types of
The three most popular apples in the Netherlands are the Elstar, Goldreinet and Jonagold. The Dutch Elstar is available from September to June. A yellow-green, firm apple with a red blush and a sweet-sour taste. The Goldreinet is available from November until the end of May. A firm, sour apple, often with a dull yellow and red colour. Due to its dry and somewhat rough skin, it is not very popular as a hand apple. However, because it retains its structure and flavour when cooked, it is extremely suitable as an ingredient for apple pie or apple sauce. The jonagold is available from October to June. A firm apple with a sweet and sour taste, yellow-green in colour with a red blush. In Belgium it is the most eaten apple and it is also very popular in the Netherlands. The name jonagold is a combination of the varieties golden delicious and jonathan. 
 
Other varieties found in our region are: cox (orange pippin), golden delicious, delcorf, alkmene, wellant, rubens, junami and kanzi.
 
Culinary
Apples are extremely versatile. Of course you can eat them out of hand. But the fruit also holds its own in salads. And what about using them in pastries such as apple pie or apple cake? It is also delicious stewed, poached, caramelised or boiled down to syrup. A fan of apple sauce? Then make a fresh compote or puree. The apple should also be in your glass. Everyone knows apple juice, but try cider or, for a strong 'apple kick', calvados. These are all apple-based drinks.  
 
But beware: every apple has its own characteristics and taste. Not every apple is suitable for baking or eating raw, for example. 
 
Storage
Buy solid apples and not more than you are going to eat in the short term. They are always available anyway! Apples are best stored in a cool place. They keep for up to 4 weeks in the fridge.
 
Fun fact!
Apples are the most commonly eaten fruit in the Netherlands. On average, we eat around ten kilos per person per year. Because of the many varieties and flavours, there is always one you can't say no to!