s
Een haring moet je happen, aan kweekvis doen ze niet en op de markt maken ze er een feestje van. Alles draait om kwaliteit, beleving en service. Wesley Ekkebus weet zijn klanten zo aan zich te binden. Je komt de wagens van Vishandel ’t Haringkje tegen op de markten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast zijn ze ook iedere dag in België te vinden, van Vlaamse kust tot aan Brugge en Gent. Behalve op maandag, want dat is zijn vrije dag.

Waarom gaan de mensen eigenlijk nog steeds naar de markt? Wesley weet het wel: “Ze komen voor kwaliteit, in combinatie met het advies en de tips die we erbij geven. Leuke recepten die je deelt met je klanten, maar ook de achtergrondinformatie die we over het product vertellen. De herkomst vinden wij heel belangrijk. Kweekvis verkopen we niet! We hebben de beste vis uit onze eigen Noordzee. Die komt dagelijks vers van de veiling in onze kramen te liggen.”

Vishandel 't Haringkje in Breskens heeft eens groot aanbod. Ze hebben verse vis in alle soorten en maten, gerechten uit eigen keuken, heerlijke verse salades en ook voor catering ben je aan het juiste adres.

Wist je dat…?
… Wesley op zijn Facebookpagina veel leuke video’s plaatst? Neem zeker een kijkje als je op zoek bent naar lekkere recepten, informatie over verschillende vissoorten en tips voor in de keuken!


Fisch Lieferwagen 't Haringkje Breskens

Man muss in einen Hering beißen, die machen keinen Zuchtfisch und auf dem Markt macht man daraus ein Fest. Alles dreht sich um Qualität, Erfahrung und Service. Auf diese Weise wissen Wesley Ekkebus und Serge Brevet, wie sie ihre Kunden an sich binden können. Die Lieferwagen von Vishandel 't Haringkje sind auf den Märkten in West Zeeuws-Vlaanderen zu finden. Auch in Belgien kann man sie täglich antreffen, von der flämischen Küste bis Brügge und Gent. Außer montags, denn das ist ihr freier Tag.

Warum gehen die Menschen noch auf den Markt? Serge weiß: "Sie kommen wegen der Qualität, kombiniert mit den Ratschlägen und Tipps, die wir ihnen geben. Schöne Rezepte, die wir mit unsere Kunden teilen, aber auch die Hintergrundinformationen, die wir über das Produkt geben. Die Herkunft ist für uns sehr wichtig. Wir verkaufen keine gezüchteten Fische! Wir haben den besten Fisch aus unserer eigenen Nordsee. Es kommt jeden Tag frisch von der Auktion zu unseren Ständen."

Vishandel 't Haringkje in Breskens hat einmal eine große Auswahl. Es gibt frischen Fisch in allen Formen und Größen, Gerichte aus der eigenen Küche, leckere frische Salate, aber auch für Catering sind Sie hier an der richtigen Adresse.

Wussten Sie das?
Auf ihrer Facebook-Seite posten Wesley und Serge eine Menge schöner Videos. Schauen Sie unbedingt rein, wenn Sie auf der Suche nach leckeren Rezepten, Informationen über verschiedene Fischsorten und Tipps für die Küche sind!


Poissonnier 't Haringkje Breskens

Il faut pouvoir mordre dans un hareng; ce poissonnier ne fait pas de poisson d'élevage et vous en faites une fête au marché. Tout tourne autour de la qualité, de l'expérience et du service. C'est ainsi que Wesley Ekkebus et Serge Brevet savent fidéliser leurs clients. Vous rencontrerez les camionnettes de Vishandel 't Haringkje sur les marchés de toute la Flandre zélandaise occidentale. Vous pouvez également en trouver tous les jours en Belgique, de la côte flamande à Bruges et Gand. Sauf le lundi, car c'est leur jour de congé.

Pourquoi les gens vont-ils encore au marché ? Serge le sait : "Ils viennent pour la qualité, combinée aux conseils et astuces que nous leur donnons. De belles recettes que vous partagez avec vos clients, mais aussi la toile de fond des informations que nous donnons sur le produit. La provenance est très importante pour nous. Nous ne vendons pas de poisson d'élevage ! Nous avons les meilleurs poissons de notre propre mer du Nord. Il arrive chaque jour frais de la criée sur nos étals."
Vishandel 't Haringkje à Breskens offre un grand choix . Ils proposent du poisson frais de toutes les formes et de toutes les tailles, des plats de leur propre cuisine, de délicieuses salades fraîches, mais aussi pour des services de catering, vous êtes à la bonne adresse.

Le saviez-vous?
Sur leur page Facebook, Wesley et Serge postent beaucoup de belles vidéos. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous cherchez des recettes savoureuses, des informations sur les différents types de poissons et des conseils pour la cuisine !


Fishmonger 't Haringkje Breskens

You have to bite into a herring, they don't do farmed fish and on the market you make a party of it. Everything revolves around quality, experience and service. That is how Wesley Ekkebus and Serge Brevet know how to hold on to their customers. You'll come across the vans of Vishandel 't Haringkje at the markets in West Zeelandic Flanders. You can also find them every day in Belgium, from the Flemish coast to Bruges and Ghent. Except on Mondays, because that is their day off.

Why do people still go to the market? Serge knows: "They come for the quality, combined with the advice and tips we give them. Nice recipes that you share with your customers, but also the background information that we give about the product. The origin is very important to us. We do not sell farmed fish! We have the best fish from our own North Sea. It comes fresh from the auction every day to our stalls."

Vishandel 't Haringkje in Breskens has a great selection once. They have fresh fish in all shapes and sizes, dishes from their own kitchen, delicious fresh salads but also for catering you are at the right address.

Did you know?
On their Facebook page, Wesley and Serge post a lot of nice videos. Be sure to take a look if you are looking for tasty recipes, information about different types of fish and tips for the kitchen!
Contact info
Vishandel ’t Haringkje
Deltahoek 116 BRESKENS
Volg ons